Znajdź w serwisie


Zasady i warunki

Europe-Mountains.com jest własnością eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 2.020.000 zł, opłacony w całości („Europe-Mountains”) - operatora strony internetowej Europe-Mountains.com za pomocą której dokonuje się rezerwacji obiektów noclegowych w górskich kurortach Europy. eTravel S.A. jest wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 1265. Spółka posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową o numerze 02.976.146 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w wysokości 600 500 złotych (słownie: sześćset tysięcy pięćset złotych 0/100).

Rezerwacja:
Rezerwacji można dokonać na dwa sposoby:
1. Osoba zainteresowana rezerwacją („Klient”) podaje preferencje dotyczące obiektu noclegowego (miejsce, standard itp.) oraz ewentualnych usług dodatkowych, a następnie przesyła zapytanie za pośrednictwem formularza znajdującego się na Europe-Mountains.com. W odpowiedzi, Europe-Mountains odsyła e-mail na podany w zapytaniu adres elektroniczny podając: a) dokładny opis oferty wraz z ceną oraz b) link do strony internetowej, w której znajdą się wszystkie niezbędne informacje potrzebne do dokonania rezerwacji. E-mail ofertowy zawiera informacje dotyczące dodatkowych opłat, obciążających Klienta w wybranym obiekcie noclegowym - niezależnych od Europe-Mountains.
2. Rezerwacja on-line na Europe-Mountains.com. Klient dokonuje wyboru obiektu i ewentualnych usług dodatkowych zgodnie ze swoimi preferencjami i wprowadza bezpośrednio na Europe-Mountains.com. wymagane dane celem dokonania rezerwacji. Na Europe-Mountains.com podawane są informacje o usługach, które są wliczone w cenę rezerwacji oraz o dodatkowych opłatach obciążających Klienta w wybranym obiekcie noclegowym - niezależnych od Europe-Mountains. Niezależnie, w dostarczanych przez Europe-Mountains dokumentach podróży, znajdują się informacje o dodatkowych opłatach w miejscu pobytu.

Rezerwacja wybranego obiektu noclegowego jest skutecznie dokonana w momencie przesłania przez Europe-Mountains do Klienta wiadomości elektronicznej z dokumentami potwierdzającymi dokonanie rezerwacji, po wpłaceniu zaliczki przez Klienta.

Płatność:
Cena należna za rezerwację pobierana jest w dwóch etapach:
1. Zaliczka pobierana w chwili dokonania rezerwacji.
2. Pozostała kwota, podlegająca wpłacie najpóźniej na 6-8 tygodni przed datą wyjazdu.
Szczegółowe warunki płatności (m.in. wysokość zaliczki, termin wpłaty pozostałej kwoty) są uzależnione od wybranego miejsca zakwaterowania oraz wybranych usług dodatkowych, a dokładne informacje dotyczące płatności za konkretny obiekt noclegowy oraz usługi dodatkowe podawane są przez Europe-Mountains w procesie rezerwacji. Europe-Mountains wyśle Klientowi wiadomość e-mail przypominającą o zbliżającym się terminie płatności pozostałej kwoty na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

Płatności można dokonywać na poniższe sposoby:
- kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro);
- przelewem bankowym on-line za pośrednictwem usługi ePrzelewy;
- tradycyjnym przelewem bankowym na konto podane przez Europe-Mountains w potwierdzeniu rezerwacji;

Zmiany rezerwacji:
Klient może zmodyfikować, w zależności od dostępności, dokonaną rezerwację. W przypadku możliwości dokonania zmiany w żądanym zakresie, od Klienta może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości kosztów poniesionych przez Europe-Mountains na skutek dokonywanej zmiany. Europe-Mountains każdorazowo poinformuje klienta o ewentualnych kosztach zmiany przed jej dokonaniem. Europe-Mountains każdorazowo negocjuje z dostawcami możliwość uniknięcia takiej opłaty. Europe-Mountains nie pobiera żadnych opłat manipulacyjnych innych niż ustalone przez dostawców zakwaterowania oraz usług dodatkowych.
Europe-Mountains zapewnia zakwaterowanie jak w potwierdzonej rezerwacji. W przypadku niemożliwości zakwaterowania w zarezerwowanym miejscu, z przyczyn nie leżących po stronie Europe-Mountains, Europe-Mountains oferuje zakwaterowanie w porównywalnej lub lepszej lokalizacji, o co najmniej równym standardzie i wyposażeniu, bez zmiany ceny pobytu. Klient może nie przyjąć żadnej z przedstawionych ofert i anulować rezerwację - w takim przypadku Europe-Mountains zwróci Klientowi wszelkie pobrane opłaty. W przypadku braku oświadczenia Klienta o przyjęciu bądź nie, nowej oferty zakwaterowania w terminie 3 dni od jej przedstawienia, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, a wszelkie opłaty zwrócone. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

Jeżeli Klient, rezygnując z zarezerwowanej imprezy turystycznej (co najmniej dwie usługi turystyczne objęte wspólną ceną), wskaże inną osobę (osoby) spełniające warunki udziału w tej imprezie i przekaże jej (im) wszystkie uprawnienia a osoba (osoby) te jednocześnie przejmie (przejmą) wszystkie obowiązki klienta, a o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków Europe-Mountains zostanie powiadomiony w terminie 14 dni przed rozpoczęciem imprezy, osoba (osoby) ta (te) przejmie (przejmą) skutecznie wszelkie prawa i obowiązki klienta określone w skutecznie dokonanej rezerwacji. W takim wypadku, za nieuiszczoną dotychczas część ceny imprezy turystycznej oraz za ewentualne koszty poniesione przez Europe-Mountains, klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

Anulacja rezerwacji:
Klient może anulować rezerwację. Opłaty za anulowanie rezerwacji różnią się w zależności od oferowanego miejsca zakwaterowania i wybranych przez klienta ewentualnych usług dodatkowych, i są każdorazowo widoczne na Europe-Mountains.com przy prezentacji konkretnej oferty.

Rezerwacja może zostać anulowana za pośrednictwem e-maila, w panelu klienta lub tradycyjnie na piśmie. Każde zlecenie anulacji musi do nas dotrzeć do godziny 14.00 CET w dniu roboczym zaczynającym proces anulacji. Jeśli Państwa anulacja dotrze do nas po 14. CET albo w weekend, zostanie potraktowana jako doręczona do nas w kolejnym dniu roboczym.

W chwili, gdy okaże się, że pobyt Klienta nie jest możliwy w danym miejscu zakwaterowania zgodnie z dokonaną rezerwacją, ze względu na przyczyny leżące wyłącznie po stronie Klienta (np. brak ważnych dokumentów umożliwiających przebywanie na terytorium danego Państwa, jednoczesne dokonanie rezerwacji w dwóch miejscach w tym samym terminie, zmiana planów podróży przez Klienta), Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu poniesionych opłat związanych z rezerwacją. Europe-Mountains oświadcza, że podejmie próbę odzyskania od swoich partnerów możliwie największej części wpłaconej kwoty, ale nie może zagwarantować jakichkolwiek efektów i w żadnym wypadku nie zobowiązuje się do zwrotu pobranych opłat. Europe-Mountains zachęca do wykupienia ubezpieczenia od anulacji pobytu.

Klient obowiązany jest stosować się do regulaminów oraz zasad obowiązujących w miejscu pobytu. Brak akceptacji czy też zachowanie Klienta i/lub osób z nim przebywających w miejscu zakwaterowania sprzeczne z obowiązującym regulaminem/zasadami w miejscu pobytu, a skutkujące uzasadnionym wykwaterowaniem bądź innymi niedogodnościami po stronie Klienta i/lub osób z nim przebywających, nie uprawnia Klienta i/lub osób z nim przebywających do zwrotu jakiejkolwiek części poniesionych opłat związanych z pobytem.

Opłaty są naliczane w euro (EUR) lub polskich złotych (PLN), zgodnie z kursem wymiany z poprzedniego dnia roboczego publikowanym przez Narodowy Bank Polski (NBP). W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

Reklamacja:
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia odnośnie obiektu noclegowego Klient winien zgłaszać na miejscu w recepcji lub u właściciela obiektu noclegowego, w czasie pobytu. Klient może zgłosić zastrzeżenia co do jakości świadczonych przez Europe-Mountains usług, w szczególności niezgodności zakupionej oferty pobytu z rzeczywistym standardem czy zakresem świadczonych usług w miejscu zakwaterowania w porównaniu do zamieszczonego w ofercie, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem strony internetowej Europe-Mountains.com, poprzez e-mail lub pisemnie nie później niż 30 dni od zakończenia pobytu.

Europe-Mountains, w przypadku organizowania imprezy turystycznej, (co najmniej dwie usługi turystyczne w ramach rezerwacji) ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta - nie dotyczy to szkód na osobie.

Europe-Mountains, jako operator strony internetowej strony internetowej Europe-Mountains.com za pomocą której dokonuje się rezerwacji obiektów noclegowych w górskich kurortach w Austrii, Francji, Szwajcarii, Włoszech i Polsce dokłada wszelkich starań, aby zarezerwowane usługi odpowiadały opisowi przedstawionemu w ofercie, będąc na bieżąco w kontakcie z rzeczywistymi dostawcami rezerwowanych usług.

Wynik rozpatrzonej reklamacji zostanie przesłany Klientowi drogą pisemną bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 21 dni od dnia wpływu reklamacji. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.Bezpieczeństwo i prywatność

EuropeMountains.com jest własnością eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 1.520.000 zł, opłacony w całości („Europe-Mountains”). eTravel S.A. jest operatorem strony internetowej EuropeMountains.com („Operator”).

Operator przetwarza w systemach informatycznych wszystkie dane osobowe oraz informacje dotyczące użytkowników serwisu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Operator zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie za sobą z korzystanie z Internetu, w szczególności przy okazji udostępniania przez użytkowników swoich danych osobowych. Operator, za pomocą działu zajmującego się technologią informacyjną (dział IT), zapewnia bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi (danych) odwiedzającemu i korzystającego z usług naszego serwisu.

Zbieranie (przetwarzanie) danych klientów
Operator przetwarza dane użytkowników niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, tj. celem wykonania/świadczenia usług zamówionych przez klientów, jak również dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonych przez EuropeMountains.com usług (rezerwacja obiektów noclegowych w Alpach i Tatrach).

Operator przetwarza dane osobowe klientów w postaci adresów e-mail (adres elektroniczny), imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i roku urodzenia - zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wszystkie dane zbierane przez serwis EuropeMountains.com służą obsłudze zapytań o dostępność i dokonania rezerwacji, przy czym do obsługi zapytania o dostępność wymagane jest jedynie: imię, nazwisko, e-mail, telefon, kraj zamieszkania.

W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych pochodzących od EuropeMountains.com (tzw. mailing), jego imię, nazwisko i adres e-mail będą wykorzystywane do wysyłania mu informacyjnych oraz promocyjnych wiadomości elektronicznych. Klient w każdej chwili, w dowolnym momencie, może cofnąć zgodę na otrzymywanie mailingu.

Dane kart kredytowych
Posiadanie karty kredytowej jest niezbędne do tego, aby klient mógł dokonać skutecznej rezerwacji. Jednakże, EuropeMountains.com ani Operator nie przetwarza danych kart kredytowych klientów. EuropeMountains.com otrzymuje jedynie informacje o tym czy transakcja płatnicza się powiodła - w serwisach informatycznych Operatora nie są przetwarzane jakiekolwiek dane użytkownika związane i podane w trakcie transakcji.

EuropeMountains.com korzysta z usług eCARD S.A. z siedzibą w Gdańsku - profesjonalnego podmiotu zajmującego się bezgotówkowym rozliczaniem transakcji płatniczych, lidera w akceptacji płatności online. W ramach oferowanej przez eCARD S.A. usługi 3D, EuropeMountains.com przekierowywuje do bezpiecznej strony płatności zarządzanej przez eCARD S.A. Po dokonaniu płatności, klient zostaje z powrotem przeniesiony do serwisu internetowego EuropeMountains.com.

Dane karty kredytowej klienta wykorzystywane są przez eCARD S.A. jedynie na potrzeby pobrania środków z tytułu płatności.

Śledzenie wykorzystania serwisu

EuropeMountains.com używa poprzez swój serwis internetowy plików cookies, aby umożliwić użytkownikom pełną funkcjonalność serwisu internetowego.

Pliki cookies są widoczne tylko dla EuropeMountains.com i tylko EuropeMountains.com może odczytać informacje w nich zawarte, przypisane danemu Użytkownikowi - pliki te są bezpieczne, bezinwazyjne dla użytkownika (użytkownik może je w dowolnej chwili skasować z nośnika danych). Wymiana danych odbywająca się w ten sposób jest w pełni bezpieczna i niedostępna dla osób trzecich.

EuropeMountains.com śledzi zachowania użytkowników na swoim serwisie internetowym, właśnie za pośrednictwem plików cookies oraz systemu analityki internetowej dostarczanej przez Google Analytics - http://www.google.com/analytics/.

Wykorzystanie oprogramowania analitycznego, pozwala EuropeMountains.com jeszcze lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu internetowego EuropeMountains.com, a tym samym poprawić jej funkcjonalność. Dane analityczne pobieramy za pomocą plików cookies - efektywnej metody pozyskiwania danych, która jednocześnie zapewnia anonimowość użytkownika.

Do promocji serwisu EuropeMountains.com poprzez systemy informatyczne wykorzystywany jest program reklamowy Remarketing oferowany w ramach usługi Google Adwords, który pozwala śledzić reklamami użytkownika po całym internecie. Remarketing działa w oparciu o konfigurację systemu Google Analytics, Google Adwords oraz informacje, jakie Google przechowuje o użytkowniku.

EuropeMountains.com wyjaśnia, iż w ramach programu Remarketing prezentuje reklamy użytkownikom, które szczegółowo określają usługi świadczone przez EuropeMountains.com. Wykorzystywane są zarówno reklamy tekstowe, jak i bannery oraz interaktywne formy reklamy. EuropeMountains.com eksploruje użytkownika reklamami - jak najbardziej to możliwe, dopasowanymi do sekcji EuropeMountains.com - które klient odwiedził, np. jeśli klient oglądał hotel (obiekt noclegowy) w Zell am See w Austrii, EuropeMountains.com będzie mu prezentować podobne obiekty w Austrii - natomiast w reklamach nie zostaną wyświetlone obiekty we Włoszech.

EuropeMountains.com nie wymaga dla świadczenia usług czy korzystania z serwisu zgody użytkownika na obserwację czy też promocję serwisu poprzez wymienione systemy informatyczne - użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z obserwacji oraz reklam (promocji) EuropeMountains.com dokonywanych w wyżej opisany sposób.

Dokładnie informacje o użytkowniku oraz opis sposobu dokonania całkowitej rezygnacji z reklam jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/iVK2H.
Użytkownik może zrezygnować z obserwacji poprzez instalację odpowiedniej, bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej - wtyczka jest dostępna pod adresem: http://goo.gl/4WbtC.

Wirusy i złośliwe oprogramowanie
Serwis internetowy EuropeMountains.com nie zawiera żadnych wirusów, koni trojańskich ani żadnego innego rodzaju złośliwego oprogramowania mającego na celu uszkodzenie komputera użytkowników lub nielegalne jego wykorzystanie. Pracownicy działu IT EuropeMountains.com na bieżąco monitorują i dokładają starań, aby wizyta i korzystanie z usług EuropeMountains.com była dla jego użytkowników całkowicie bezpieczna.

Rejestracja zbioru przetwarzanych danych osobowych
EuropeMountains.com informuje, że przetwarza dane osobowe klientów (użytkowników) zgodnie z wymogami ustawowymi i dokonał zgłoszenia zbioru danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Polityka Cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu eTravel S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394089, NIP: 5213614786, REGON 144414773, kapitał zakładowy 1.520.000 zł, opłacony w całości.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.